Lõõdsasuvõ lõpupido

20. põimukuu pääväl Valgjärvel peetü kolmas lõõtspillipido pand´ lõõdsasuvõlõ helisevä punkti. «Mul om hää miil, et mi kandin lätt lõõdsamängukultuur vägevähe edesi,» rõõmust’ lõõdsapäävä kõrraldaja, Valgjärve valla kultuurijuht Luiga Anu. «Seol lõõdsapääväl pandsõmi rõhu väikeisi kapelle pääle ja noorõ mängjä saiva hinnäst näüdädä.» Luiga Anu kitt’ esieränis kapelli Heino Tartes ja Noored Sõbrad. «Meil nõsõs [...]


Vanavanõmbidõ päiv sapikidõga

Eesti suurõtiimuusõum pidä 10. süküskuu pääväl vanavanõmbidõ päivä, timahava om tuu pühendet sapikidõ suguseldsi massinilõ. Muusõum and’ teedä, et pito peetäs 50. aasta juubõlit pidävä edimädse «seebikarbi» (ZAZ-966) avvus, a är ei unõhtõda ka inne tuud vällä lastut «muhku». Suurõtiimuusõum kuts kõiki sapakaumanikke sapakidõ suursõidulõ – ku massin vähägi liigus ja paprõ sõita lubasõ, sis [...]


Nipimeistrist Urvastõ valla lumbikaibja luba sai otsa

Põimukuu 30. pääväl sai otsa keskunnaammõdi vällä antu luba, millega ettevõtja Palmi Aigar võisõ Urvastõ vallan Ruhingu külän Ruusamäel lumbikaibmisõ sildi all vällä kaivõtu ruusa minemä vitä ja maaha müvvä. Seo suvi pitsit’ Palm keskkunnaammõdi luast viimäst: timä ettevõttõ massina vuursõ ruusaga mitmõlõ poolõ: OÜ Palmeks võitsõ timahava nii Urvastõ ku Võro valla ruusateie kõrdategemise [...]


Helü laulukoori nimes

E STuudio kammõrkoori nimi om seost sügüsest Helü, edimäne kõrd laulõtas vahtsõ nime all Muhu saarõ pääl 24. süküskuul. Koori dirigent Josingu Küllike kõnõl’, et 70 nimekandidaadist jäi sõgla pääle kolm. A naidõ seen olõ õs Hellü, tuu käve viil manu koori laulja Pelisaarõ Kadri. «Lõpus hääletimi ja kohal olnust 30 lauljast 25 olli Helü [...]


Uma Leht sai vahtsõ kodolehe

Uma Lehe kodoleht internetin (www.umaleht.ee) om no vahtsõnõ. Umma Lehte saa lukõ nii arvutist ku telefonist. Meeleperäst Uma Lehe luku saa jaka sõpruga Molovihun (Facebook), otsi arhiivist vanno juttõ ja õkva kodolehe päält Umalõ Lehele kirja saata. Uma Lehe vahtsõ kodolehe tekk Margi Martin. UL


Hääd oppajat piät hoitma

Hää koolioppaja mõotas inemise ello iks väega pall’o. Kitä seoniaoni umma matõmaatigaoppajat, kiä tekk’ matõmaatiga nii häste selges, et tuust om terve elo kassu tunda. Hää oppaja mõist tasakaalu hoita. Nigu ütlese opilasõ Põlva maakunna aasta klassijuhataja Villako Tiina kotsilõ: tä mõist mõtõlda tuu pääle, midä latsõ koolipingin tundva ja samal aol klassin kõrda hoita. [...]


Anti ja hüürläseviu

(Naisist ja hüürläisist kõnõlõmada) Minevä nädäli helist’ mullõ mu EPA kursaveli ja küsse: kas om olõman sääne kull nigu hüürläseviu. Ma kiti perrä: mille ei, tuu om jo jahimehe käsiraamatun sisen ja kangõst kaitsõ all. Kursaveli (Anti) es olõ tedä säält löüdnü. Mul tegüsi asja vasta huvi ja kai mõlõmba raamatu läbi. Vanan tõtõstõ es [...]


Illus jutt, sant kaup

Tõnõkõrd loet lehist, et otsitas kedägi vanainemist avitama vai ka suurõmbat majapedämist kõrran hoitma. Pakutas, et sääne tüüline või säälsaman ellä ja prii üllenpedämine andas taalõ kah. Olõ õks märgutanu, kost külh löüdäs põra säändseid inemiisi, kiä niimuudu tõsõ manu elämä lätvä ja omma nõun kõkkõ tegemä, miä tüüandja käsk, 24/7, nigu nüüd moodun üldä. [...]


Kiri

Är tapku hüürläisi! Ma lugõsi Umast Lehest kirotust hüürläisist ja seletä, kuis ma kaidsa umma aida rästide ja hüürläisi iist. Ma võta katteloori, köüdä külgipite kokko, et saasi nii suur ku vaia. Panõ pääle kirsele, murõlitele ja kõgõlõ, midä hüürläse ründäse. Köüda tüve ümbre kokko ja ku vaia marju kor’ada, tii mõnõ sõlmõ vallalõ ja [...]


Nigu suurõ perre imä

Põlva maakunna aasta klassijuhatajas valiti Põlva ütisgümnaasiumi saksa keele oppaja ja 8. klassi juhataja Villako Tiina (45). «Tulõ jäiä esihindäs ja olla nigu suurõ perre imä,» märgot’ Tiina tuu kotsilõ, kuis olla hää klassijuhataja. «Hinnäst pääle pressi ei tohe, tulõ panda latsõ üten mõtlõma, pitä läbikõnõlõmiisi ja leüdä paras välläpäsemine. Tähtsä om avvustaminõ ja kõnõlõminõ [...]


Opp esi ja oppas latsilõ

Võro liina Päkäpiku latsiaia võro keelepesärühmä oppaja Saarnits Helen (38) paistus vällä ku teküs opja – opsõ kondiitrist oppajas ja no opp huuga edesi. «Taha kultuuri ja juuri edesi viiä,» selet Helen tuud, mille naas’ latsiaiarühmän võrokeelist oppust iist võtma. Et tuud häste tetä, opp tä esi kõgõ mano. «Mullõ miildüse kõgõ inämb perimüskultuuri oppusõ, [...]


Võro maakunna kooli saava kingis kooliasjo täüs kasti

1. septembril kink Saagu Valgus Võro häätegemise keskus egäle Võro maakunna koolilõ kastitävve kooliasjo. Nii ei sekä puudu ollõv tüüriist latsil koolitunnin opmist. «Kastin omma kõgõ harilikumba as’a, midä egä päiv koolin vaia lätt: vihu, pleiädsi, juunlavva, tsirkli ja malli,» ütel’ ettevõtmisõ vidäjä, MTÜ Hoiame Valgust üts juht Haljendi Piret. Tä pakk, et tuu kast [...]


Kallis pill

Võromaal Misson suvitanu kontrabassimiis Juht Ludvig (1894 Väägvere – 1957 USA, Boston) jäi 80 aastat tagasi aokirändüsele silmä tuuga, et ostsõ hindäle väärt kontrabassi – 3000 dollari ehk umbõs 11 000 tuuaigsõ Eesti krooni (umbõs 36 600 eurot) iist. Tuust kirot’ aoleht Elu (8.07.1936). Kontrabassi möi pillimehele üts Inglüsmaa lord. Pilli oll’ tennü Itaalia Cremona [...]


Inne ull´ ja perän ull´

Täämbä hummogu lasti sünnütüsmajast vällä. Vahtsõstsündünüid viiäs turvahällen ja üsän ussõst vällä, mul tull’ esi jala ala võtta. Ku ull’ olt, sõs jummal and tõnõkõrd võimalusõ ümbre sündü. Nigu viko parandus, et sünnüt vahtsõst ja olõt terävämbä mudsoga. Ku joppas. Mul nii es lää: niisama ull’, ku olli sisse tullõn, niisama ullilt vahi perrepalatist vällä [...]


Tegijil juhtu joba vanastõgi

Esä kõnõl’ ummamuudu luu, mis juhtu nõuka-aigu. Üts süküs käve kolhoosin jälki kipõ viläkoristus. Kombaini vurasiva põllu pääl ja hulk veomassinit käve nondõ alt villä är kuivatilõ vidämän. Ka üts noorõmbapuulnõ sohvõr Kusti oll’ uma veomassinaga joba mitmõndat tsõõri tegemän. Oll’ tõsõl üts vanõmp massinaloks, miä tahtsõ kõik aig putitamist. Kiä sõs noorõlõ mehele vahtsõ [...]


Tuulõlohe

Eelmidsel suvõl mängse ma uma väiku sõsara Gemmaga välän. Oll’ sääne suurõ tuulõga ilm ja ma tahtsõ tuulõlohet lindama panda. Esä oll’ tuu mullõ sünnüpäävas kinknü. Ma es olõ tuulõlohet kunagi linnutanu ja tuuperäst kutsõ vanaimä ja vanaesä oppama. Kül tuu lohe tekk’ õhun egäsugutsit nal’akit siksakkõ. Kõgõ rohkõmp miildüsi tuu Gemmalõ. Pia nakas’ tä [...]


Tossu Tilda pajatusõ

Edimäne koolipäiv Ku mõtlõma naada, om edimäne koolipäiv lühkü päiv, kon suurt midägi ei juhtu. A kuuliminek om egälütel kül meelen. Nii ka mul, kes ma Suu kuuli lätsi. Tuu aig jääs väega kavvõlõ. Sääl majan olli ka latsiaian käünü. Sibasimi sõsarakõsõga kooli poolõ, tõõnõtõõsõl kõvva käest kinni hoitõn. Imä astõ takan. Sälän olli meil [...]