Hädän hüürläisiga

Hainakuu alostusõst pääle omma hüürläse inemiisile tuska tennü: sei nahka perämädse maas’ka ja lätsi sis tõisi marjo kallalõ; tsuskasõ ka kõiki, kiä ette jääse. «Mul õkva sai noorõmb tütär tsusada. Täl allergia viil kah, läts’ki tarõ mano rohto võtma,» ütel’ Veriora-lähküdse Punni mahhetalo peremiis Pendi Raimond minevä tõsõpäävä kultuurmustikidõ korjamisõ man. Raimond hinnas’, et nii [...]


Vana-Võromaa kunstnigõ kink tetäs vallalõ Võro liina sünnüpääväl

59 Vana-Võromaa kunstnikku kinksevä Võromaa muusõumilõ üte uma pildi, Võro liina 232. sünnüpääväpido (19.–21.08.) edimädsel pääväl kell 19 tetäs Vana-Võromaa kultuurikuan pildinäütüs vallalõ. «Muusõumi kunstikoko olõ-i seo vabariigi aigu tävvendet,» selet’ ettevõtmisõ vidäjä Huulõ Jana tuud, mille sai kunstnigõ käest küsütüs, kas nä omma nõun uma pildi är kinkmä. «Seo näütüse tüü jääseki fondi, et [...]


Tsiistren peeti Kaika suvõülikuuli

12.–14. põimukuu pääväl saiva võrokiilse ja -miilse inemise kokko Misso lähkül Tsiistre külän Kaika suvõülikoolin. Sääl kõnõldi tuu Vana-Võromaa nuka elost ja ettevõtmiisist, sai nätä-kuulda võrokeelist loomingut ja ütenkuun arota, kuis mi kultuuriperänd saa tukõ paiklikku ettevõtlust. Suvõülikooli lõpõtusõs arotõdi, miä tuu inemiisi maalõ ja mändse inemise maalõ elämä passisõ. Katõst maalõ tagasi tulnust perrest [...]


Vanal-Võromaal om kerigunätäl

Eesti Vabariigi vahtsõst vabas saamisõ 25. aastapääväs kõrraldas lutõri kerik Vanal-Võromaal misjoninädäli «Kae’ üles!» (14.–21.08.). Vaimulikkõ ettevõtmiisi om Võromaa praostkunnan Vahtsõliina, Kanepi, Võro, Rõugõ, Räpinä, Põlva, Pindi ja Urvastõ kerikun ja ka mitmõn väikumban paigan. 19.08. tulõ Võrol Kandlõ kultuurimajan konvõrents «Vaimulik tiijuht» ja 20.08. Põlvan Indsikurmun vaimulik laulupäiv. Inämb teedüst saa kodolehe www.heldetaevas.ee päält [...]


Maalõ tõmbasõ juurõ ja uma inemise

Võrokõisi Kaika suvõülikoolin Misso lähkül Tsiistren (12.–14. 08.) märgotõdi tuust, mändse inemise tahtva maalõ (tagasi) tulla ja kuis paigapäälidse inemise näid avita saava. Tuust kõnõlõmisõst jäi hõl’oma mitu tähtsät asja. Üts om tuu, et maaelost tohe-i maali määnestki roosat pilti: roosamanna külge kliipüs egäsugust kahtlast rahvast, kiä om liinan mändsegi käki kokko käändnü ja luut [...]


Luiga Urmo ja Kati: uman majan om iks hää ellä

Stokkeri tüüriistapoodi Võro müügipiirkunna juht Luiga Urmo (43) eläs üten politseiuurjast naasõ Kati (44) ja noorõmba poja Robertiga (8) joba aastak aigu vagivahtsõn majan Rõugõn. Kodokotussõlõ tagasikoliminõ läts’ laapsahe, ku majaehitüse kiuslik paprõmajandus vällä arvada. Mille Rõugõlõ tagasi tulliti? Kati: Mi ei olõ Rõugõst kunagi peris är lännü. Võro liina kortõrilõ lätsimi sis, ku vanõmb [...]


Youngi Aigi: kotun jõudsõ paiga vägi peräle

13 aastakka Inglüsmaal elänü Youngi Aigi (35) kolisi aasta tagasi Paganamaalõ vanalellä tallo ja naas Misso valla «Tulõ maalõ!» projekti juhtma. Mille tagasi tullit? Oll’ sääne tunnõ, et Inglüsmaa es olõ inämb tuu, midä mullõ vaia om. Sündü tõnõ lats, a latsõhoitminõ mass sääl nii pall’u et kolm aastat, seeni kooni noorõmb lats kuuli saanu, [...]


Edimäne võrokõnõ juussõ 100. maratoni

Pangi Annika: vintskus ja tahtmisõ vägi tulli maatüü tegemisest «Puulahkmisõst ja muust maatüüst omgi tuu vintskus ja tahtmisõ vägi tulnu!» selet’ Mehkamaa naanõ Pangi Annika (48) tuud, kuis tä om jõudnu sada kõrda maratoni är juuskõ (maraton = 42,195 km). Annika jaos pidolidsõ numbriga Mispo maastigumaraton oll’ 30. hainakuu pääväl Pärnumaal. Õkva Uma Lehe intervjuu [...]


Piiri Küük – viis aastakka võromaist mekki

Vahtsõliinast peri sõsaridõ Guerrin Triinu (42) ja Karu Kadri (33) võromaisõ söögi valmistajal Piiri Köök sai täüs viis aastakka. «Edimält teimi Vahtsõliina kandsih Piiri kõrdsih keskao süüke, a sis saimi arvo, et meid huvitas kõgõ inämb Võro küük,» kõnõl’ Guerrini Triinu. Naasõ käve kats aastat Vana-Võromaa söögimeistriid pite söögioppust korjaman ja panni kokko «Võromaa söögiraamadu» [...]


Suidsusannanätäl Haanimaal

11.–14. põimukuu pääväni peeti Haanimaal joba kuvvõndat kõrda suidsusannanädälit, kokko tull’pia 300 sannasõpra. «Ega suidsusannanätäl om olnu uma näoga. Timahava oll’ pall’o sannalisi, kes varõmp kah joba käünü,» ütel’ suidsusannanädäli pääkõrraldaja, Mooska talo pernaanõ Veeroja Eda. Nelläpäävä tulli sannasõbra kokko Mooska talo suidsusanna, sannaõdagut vidi iist Veeroja Eda ja Kalkuna Mari. Puulpäävä säivä mehe Väike-Palomäe [...]


Võrokõsõ Seto kuningriigi pääväl

6. põimukuu pääväl peeti Setomaal Verskah 23. kõrda Seto kuningriigi päivä. Uma saatkunnaga olli välän ka võrokõsõ. Et võrokõisi siän om vanatehnika avvu seen ja Võro liinan om teküs vanatehnigaklubi Vänt, sis sõitsõ saatkund Setomaalõ krusa ehk GAZ-63 (1960) kastin. Pildi pääl tervitäs Setomaa vahtsõt ülembsootskat Leima Aarnet massina umanik, vanatehnigahuvilinõ riigikogolanõ Padari Ivari, võrokõisi [...]


Eestiaignõ süük

Aastal 1967 olli ma verinuur kokk Seli sanatooriumin. Kiitä-küdsäde tull’ suurõlõ hulgalõ. Sängükotussit oll’ sanatooriumin sada. Köögi pääpernaanõ (ammõdinimi dieetõde) oll’ Kolt Hildegard, eestiaignõ kodumajandust opnu provva. Kõik tä keelu-käsü tulli täütä karvapäält. Igä päiv oll’ tä majan, ka õdakidõ ja puulbä-pühäbä. Elli tä ütsindä säälsaman üle hoovi majan. Ütskõrd pidi pernaanõ pühäpääväs liina mineme. [...]


Saigi trahvi är!

Ma sai kah lõpus liiklustrahvi. Tulli Kalamajast, määnegi pulstin pääga ökoimä uma Škodaga sõitsõ Pelguliina piiri pääl õkvalt tii pääle ette, sõs jäi kesk tiid kintsu kraapma. Ma pidurdi, kuis jõudsõ, sõs andsõ veidükese gaasi, sõitsõ kõhvitsõjast müüdä ja kurvõ takan ronisi politsei joba erämassinast vällä ja saisõ mullõ tii pääle ette. «Kas ti tiiäti, [...]


Vankriratta tõiva hädä kaala

Nii kuuma suvvõ es olõ inne perämäst ilmasõta tükk aigu nättü. A vili kasvi illus. Rükä oll’ jo tükk aigu pestü, et siimnevillä saia. Urvastõ kihlkunnan kõndsõ kats ütekülämiist müüdä tiid. Mõlõmba noorõmbapuulsõ taluperemiihi poja. Eeläõdagunõ simman kõrvalkülän andsõ tunda. Pää olli olgõ pääl ilmadu rassõ ja suun olli vist kassi kusõl käünü. Möldre veski [...]


Tossu Tilda pajatusõ

Värski pilk spordi pääle Seo suvi oll’ inne olümpiät Eesti kõgõ suurõmb rahvaspordiüritüs telekast jalgpalli Euruupa meistrivõistluisi kaeminõ. Miihi seltskunnan oll’ jututeema nummõr üts iks jalgpall. Üts Võromaa miis, kedä jalgpall sukugi es huvida, tundsõ hinnäst sandistõ – olõsi nigu ainukõnõ ull’ seltskunnan. Tä otsust’, et nui neläs, kaes vähämbält finaali är. Pääle süäüüd, ku [...]