Seo nätäl näüdätäs laulumängoplaati ja -kogomikku, Kolga Raimondi luulõkoko ja Uma Pido DVD-d.

Käü võro keele nätäl ja seos nädälis om valmis saanu paras hulk vahtsõt võrokeelist kirä- ja lauluvarra. Kolmõst värskist välläandõst tulõ no tan juttu.

Õnnõkõn siin tsõõrin olla’

Säänest päälkirja kandva kogomik Vana-Võromaa laulumängõst ja ansambli Lepaseree CD-plaat. Rahvamuusik Hainsoo Meelika kokko säetün kogomikun om 60 laulumängu üten sõnno, viise ja mängoseletüisiga.

Plaadi pääl om 14 laulu, minkalõ omma tettü täämbädse päävä moodu perrä muusikalidsõ säädüngi.

Plaadi ja raamadu esitlüskontsõrdi omma 8. märdikuul Villändin ja Tarton, 9. märdikuul Võrol ja 10. märdikuul Tal’nan.

Peo pääl elu hõpõ

Võromaalt Sarust peri Kolga Raimondi (1924–1992) 400leheküllelidsen luulõkogon «Peo pääl elu hõpõ» om 251 luulõtust, minkast kolmandik omma vähätunnõdu, olnu seoniaoni õnnõ käsikirän vai avaldõdu aokirändüsen ja vähäteedä kogomikõn. Raamatut ilostasõ Kolga Raimondi võrokiilse kirä niisama Võromaalt peri suurmehele Kangro Bernardilõ (1910–1994).

Võro kirändüse klassik Kolga Raimond pidi kodomaalt pagõma 1943. aastaga lõpun. Kimmämbä elopaiga löüdse tä Roodsin, kon ilmu 1946. aastagal timä tävveste võrokiilne edimäne kogo «Ütsik täht».

«Peo pääl elu hõpõ» om pühendet kiränigu 95. sünnüaastapääväle 8. veebruaril 2019.

Kogo pand’ kokko ja toimõnd’ kirändüstiidläne Kepi Õnne üten Allasõ Tiiaga.

Uma Pido DVD

Valmis om saanu timahava 2. piimäkuul Võro Kubijal peet võrokiilse laulupido Uma Pido DVD. Katõ plaadi pääl saa nätä tuud, midä tetti inne pito, ja pido pääkontsõrti.

Edimädse plaadi pääl omma üles võedu kibõna matkasar’ast «Määne om seo maa? Kaemi’ perrä’!», võrokeelitside kavõridõ kontsõrdist, kuurõ pidos valmissäädmisest, pidopääväl olnust laadast ja tuust, miä sündü inne pito Kubijal. Tõõnõ plaat tuu kaejani Uma Pido pääkontsõrdi.

Teedüst välläandidõ esitlüisi kotsilõ saa kaia internetist wi.ee/voro-keele-nadali-kava/. Osta saa naid Võro instituudist vai netipoodist umapuut.ee.

Rahmani Jan


Vahtsidõ välläandidõ kaasõpildi

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit