Uma Pido uut söögijoogi pakjit

Uma Pido kuts pidolõ söögimüüjit! Oodõdu omma innekõkkõ Vana-Võromaa söögitegijä, kiä pakva paiklikku süüki mõistligu hinna iist!

Kandidiiri võiva lämmä söögiga kauplõja, a niisamatõ väikumba kohviku uma esitett kraamiga ja kasvosöögi pakja.

Pido kõrraldaja uutva, et söögipakmisõ plats üten söögipakjidõga olõs osa pidost ja pidotundõst. Tuuperäst soovitas nätä paiklikku umaperrä vällä näütävit söögikaartõ, telke ja leti takan saisjidõ rõivit.

Süüki-juuki, miä paikkunnaperäne ei olõ, pidolõ ei oodõta. Et ligi poolõ pidol ütenlüüjist omma latsõ, sis söögiplatsi pääl alkohooli ei müvvä (ka lahjat). Tuu jaos tetäs eräle plats.

Ligembät teedüst saa Uma Pido kodolehe umapido.ee päält.

UL

Jaga seod artiklit
2018-02-13T15:01:49+00:00