Minevä nädälivaihtus peeti Mooste rahvamuusigakoolin täüskasunuidõ süküslaagrit. Säänest laagrit, kon pilli mängitäs ja opitas üüpäiv läbi, tetäs Moosten joba neläs süküs.

«Ku olõt jätnü sälä taadõ pikä tüünädäli, sis om sääne sügüsene nädälilõpp su muusiguelo üts aasta tippsündmüs,» kitt rahvamuusigakooli iistvidäjä Sildoja Krista süküslaagrit.

A midä sääl laagrin täpsembäle tetäs? «Mängitäs ütstõõsõlõ, opitas ütenkuun vahtsit pillilugusiid. Kiäki ei kammanda ega juhi, tetäs nii, nigu õkva kõgõ parõmbalõ passis,» seletäs Sildoja Krista. «Süküslaagri pand egäüte pillimänguvõimu esierälidselt proovilõ: ku kavva järest sutat sa kolmõ päävä joosul pilli mängi, mitu luku är opit, kas tahat laagrikavva ka unõtunnõ säädi.»

Süküslaagri tege esierälidses viil tuu, et küllä tulõva pillimängusõbra kavvõmbast kah. «Nii omma joba alostusõst pääle mika pundin Tal’nast klubist Söepõletajad peri pillimängjä,» märk Sildoja Krista är.

Laagrit vidävä kats Mooste rahvamuusigakooli väsümäldä täüskasunut opjat, joba kooli alostusõst pääle majan toimõndava Plaani Reet ja Koosapoja Kadi. «Süküslaagri köüt rahvast, selle et kõrraldajil om helkämine silmin,» võtt Sildoja Krista laagrijutu kokko.

Opja vannust ei kaia

Mooste rahvamuusigakuul luudi 2012. aastaga sügüse. Alostusõn plaaniti pakku muusigaoppust tuuaigsõ Mooste valla rahvalõ. «Jutu muusigakoolist, miä uut opma kõiki suuvjit, huulmada vannusõst ja pillist, läts’ kipõstõ edesi ja no käüdäs mi mano joba Tartost, Võrost, Räpinäst, Põlvast ja kavvõmbast kah,» seletäs Sildoja Krista.

Muusigakoolin opatas mängmä mitmit rahvapille, innekõkkõ tetäs individuaaltunnõ. A tähtsä om ka egäsugumanõ kuunmängmine. Ja pall’o käüdäs esinemän, nii kodo- ku vällämaal. «Niisama toimõndami kogokunnan kontsõrtõ kõrraldamisõga, veemi läbi suvõ- ja süküslaagriid, kõrraldami erialapäivi, teemi rahvusvaihõlist kuuntüüd,» kõnõlõs Sildoja Krista.

Parhilla opp Mooste rahvamuusigakoolin kokko 166 esi vannusõn pillimänguhuvilist. Inämbüs opp pilli joba aastit. «Seltskund om seo, miä meid kokko tuu. Tegemist om maainemisele elotähtsä olõmisõga – muusiga ja tandsu abiga läbikäümine. Elämi peris ello, teemi esi ummi päivi ilosambas,» om Sildoja Krista kimmäs.

Mooste rahvamuusigakoolin oppas säidse perimüsmuusikut-oppajat. Päämidselt tetäs tüüd Moosten, a muusigakooli opikava perrä opitas ka Viimsi vallan Haabneemen. Ja mõnõ pillitunni omma Võro liinan, kon eläs kooli kandlõoppaja.

Rahmani Jan


Täüskasunuidõ süküslaagri puulpäävähummogudsõn opitarõn opas’ laagriliidsile kats vahtsõt luku Mooste rahvamuusigakooli iistvidäjä Sildoja Krista (keskel viioliga). Koosapoja Kadi pil

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit