Poliitikidõ suuri piltega püvvetäs ull’õ, kiä esi märgota ja uuri ei viisi

Elä Tal’na liinan ja olõ kaenu, et uulitsidõ pääle omma ilmunu poliitilidsõ päähämäärmise. Suuri plakatidõ pääl omma näo, värmi, lõugahusõ. Näo paistussõ viil esieränis suurõ. Nigu sakõst omma ka maiu ja huunidõ müümise päähämäärmiisi pääl.

Üts rohilinõ kiri ütel’: «Meie teeme» ja tõsõ ütli kah ütte ja tõist. Üte mehe pildil oll’ nimi all: Raivo Aeg – ja oll’gi kõik. Miä tuu tähendäs? Ma sai tiidä, et Ao Raivo sääne vällä näge, a edesi?

Ma tahaki-i noid poliitikidõ päähämäärmisplakatiid lähembält kaia ja lukõ. Saa niisamatõgi kipõstõ arvu, mis sääl om, ja mu jaos om tuu kõik üts ja sama, õnnõ kirja om pantu esimuudu.

A midä päähä määritäs?

Märgoti hindäette: mis nali tuu om? Ku uulitsidõ pääl ja muialgi omma päähämäärmise, sis om sääl iks teenüs vai kaup vai midägi säänest (ja mullõ ei miildü sukugi, et tuud kõik kotussõ joba täüs omma). A poliitigu?

Kuimuudu juhtu, et poliitikit naati päähä määrmä? Seo om jo peris vastaolo, võlss asi. Ku ma piässi valima minemä, sis tulõssi jo kaia kas kodolehe päält vai kostki muialt, midä tuu vai tõnõ eräkund taht tetä, midä lubatas. A ka tuud, midä nä minevä kõrd lubasiva ja tahtsõva ja mis sis periselt tettüs sai. Ja mitte õnnõ minevä kõrd, a ka viil varrampa. Parhilla ma tuud viil ei tiiä, kost säänest asja lukõ saa.

Tahas teedä viil tuudki, kas sälätagonõ om puhas vai ei – egäsugumaidsi skandalit ja jandalit om jo poliitikan olnu, sakõst iks rahaga köüdetüt.

Kuis nüüt seo as’a mano käü päähämäärmine? Kas tõtõst lätt kiäki ja vali tuu perrä, kiä om tennü vägevämbä päähämäärmise ja muu kampaania?

Ahvitas vällämaad perrä

Mullõ paistus, et niimuudu püvvetäs ull’õ, kiä esi ei märgota, õnnõ kaesõ, kiä ilosampa näütles, mõist küsümüisile ilosahe vastada vai niisama hindä suurõs puhku. Vai ku sälätagonõ päävävalgust ei kannahta, sis illos päähämäärmine pand as’a tasakaalu?

Kas või olla, et kunagi päält vahtsõ vabariigi alostust üts poliitik vai partei löüdse, et võisi umma asja päähä määri, nigu vällämaal tetäs, ja tõsõ lätsivä perrä nigu lamba? Egäl puul muial niimuudu tetäs, teemi mi kah!?

Ku säändse plakadi omma üles pantu, sis panku joba tutvit inemiisi Eesti aoluust, nigu Hurta, Koidulat vai Pätsigi. A ku tuu olnu kah õnnõ üte poliitigu päähämäärmine, nigu täämbädse plakadi omma, sis võinu iks olõmalda olla.

Kiä taa kinni mass?

Päähämäärmine mass pall’o ja tuu raha võetas jo rahva käest massõga. Kuis ma saa valli vai tukõ kedägi säänest, kiä rahva raha nii arulda lakja pess? Mul telekat ei olõ ja ei tahaki, a pelgä, et sääl, kon päähämäärmine om liikva pildiga tettü, võiva nuu as’a viil hullõmba olla.

Ma soovida päähämäärmiisist müüdä kaia ja iks tuu perrä valli, määne om peris elo olnu. Tuu või olla nii hää ku ka halv, lõugahuisist huulmada.


Musta Riivo,
IT-miis, võrokõnõ,
kiä eläs Tal’nan

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit