Mnjah, Kama nõud no käsüvalitsõjat. Mitte pall’o aigo tagasi tahtsõ samma asja Kaplinski. A ma taha inemise asõmõlõ valitsõma kunstmutso. Inemisest tulõ otsustamiisi man lähembä paarikümne aasta joosul tävveste vallalõ saia. Ma ei usu ei Kamma, ei Kaplinskit. Hinnäst ammuilmagi mitte.

Inemisel om tuu inemise loomus. Tuu and üte käega ja samal aol tõsõga topõld võtt. Näütüses nõstõti aasta alostusõn kütüsseaktsiisi ja õkva tull’ vällä, et kütüssefirma omma hindäle kolmõ kuu jago odavat tagavarra hanknu ja no möövä joba inemiisile täüshinna iist. Inemine om sahkri, mis sa tiit.

Ja petüs tõbras om inemine kah. Esihindäst normaalnõ inemine Paedi Urmas näüdäs’ Hispaanian käümise aol sotsiaalmeediän säälsit odavit kütüssehindu ja saman all pildiallkirän pahand’ parhilladsõ valitsusõga mi kütüssehindu peräst. Tuust tä ei hooli, et joba 2015. aasta mahlakuun, ku tä esi võimul oll’, üteldi vällä, et kütüseaktsiis nõsõs 2016. aastal 14% (diisli) ja 10% (bendsin), ja egäl järgmädsel kolmõl aastal viil 10%. Inemine ei piä umma loomust häbendämä. Jummal tä nii lei, õigõ, Paet!

Sotsõ ja Keskeräkunnaga om kah kehväste. Ei olõ inemisel ja inemisel vaiht. Näile hindäle tunnus hää, silmä kaiõn paistus esiki, nigu olõs tuu kunstmudso näil joba pääl. Õnnõ protsessor, mis tuud kaadõrvärki keerotas, om hainavikadi mõistusõga. Ku valitsõja masva rahvalõ õndsa näoga mano joba ette hinna nõsõmisõga ärsüüdüt rahha, mis tuu sõs om?

Sääne ands’ak tunnõ om, et pido om läbi ja no om peräkõrd jalguga lavva pääle ronitu, et viimätsegi kibõna kokko kühveldä. Purukõisi õks om viil.

Mis tuu käsüvalitsõjagi avitas. Egäsugudsõ ümbrekõrraldamisõga vahetas kapital lihtsäle umanikkõ. A panõmi kunstmudso pukki ja sõs kaemi, mis saa. Timä om sõs nigu jummal, tiid kõkkõ, tiid kõigist, tiid, pall’o meil ressurssi perrä om ja kuis tuud targõmbalõ pruuki. Timä rehkendäs. Ja kunstmudso ei piä sukugi määnegi krõbusk olõma. Ku tä kõik teedüsse läbi tüütäs, sõs kül tä ka nall’a mõist tetä. Ma usu kül, pall’o parõmbahe viil ku vana Baskin.

Kooni vanajummal jalgu istmise alt vällä ei võta, teemi esi hindäle kunstmudso-jumala. Timä avitas, tõsõ inemise üle otsustaminõ käü inemisel hindäl üle jõu. Hindä iist otsustas ja hoolitsõs häämeelega ülegi. Miilde tulõ Janukovitši määnegi ministri vai rahaga kammandaja, kelle kotost lövveti muu hää kõrvalt puhtast kullast sitapott.

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
tulõviguinemine

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit