Lumbinipil pitur pääl

Edimäne sääne otsus Eestin: Keskkunnaammõt hinnas’ «lumbi» kaivandusõs ja ei lupa säält inämb liiva-ruusa vällä vitä.   Keskkunnaammõt otsust’ 16.02., et Urvastõ kihlkunnan Ruhingu külän kirgi kütnü «lump» om iks kaivandus, ja anna es kaibjalõ vahtsõt liiva-ruusa vällävidämise lupa. Seo om Eestin edimäne sääne otsus, midä avit’ tetä vahtsõnõ maapõvvõsäädüs. «Et Palmi Aigar om tennü [...]


Pältre lühtrikuus sattõ ümbre

Eesti kõgõ vägevämb, Pältre lühterkuus Vahtsõliina kihlkunnan om ümbre sadanu, and’ teedä keskkunnaammõt. Ütetõistkümne ladvaga lühtrikuus kasvi Saika külän, Pältre-Viitka tii veerest 60 miitret kavvõmbal mõtsan. «9. vahtsõaastakuu pääväl kõlistõdi, et puu om pikäle,» ütel’ keskkunnaammõdi kaitsõ planiirmise as’atundja Reimani Reet. «Mi mõtsaspetsiälist Birnbaumi Artur käve sis kaeman ja pilti tegemän.» Reimani Reet ütel’, et [...]


Mürinäga kuulsas

Võromaa poissõ bändi Tankist aviti üle-eestilidsel rokk- ja metal-bände konkursil Fubar 666 võidulõ ummamuudu olõminõ ja maskott Apokalüpsilehm. «Mi muusiga tõmbas rahva käümä,» kõnõli Võro-lähküdse Räpo külä poisi Marksi Kevin (19) ja Kisandi Joonas (19) võidust (18.02.). Viil mängvä pundin Tormi Henry (19) Võrolt ja Laanelinnu Ivo (20) Verskast. «Ma lihvi ekä luku iks väega [...]


Vali Uma Pido laulu!

Rahvas saa viil kuu aigu valli laulõ, midä naatas laulma tulõval Umal Pidol. Vabariigi aastapääväs oll’ meeleperädse laulu vällä valinu 260 inemist. Kõgõ populaarsõmba olli Uma Pido popurrii (ütiskoorilaulu), «A mille?» (segäkoori), «Tulõ aga tulõ!» (naisikoori), «Ei olõ hullu» (miihikoori) ja «Puupää rock-n-roll» (latsikoori). Ummi lemmikide puult saa helü anda nikani ku urbõkuu lõpuni (www.umapido.ee). [...]


Uma Lehe välläandjas saa SA Kultuurileht

Aolehte Uma Leht nakkas vahtsõst kuust vällä andma sihtasutus Kultuurileht – 17 aastat projektipõhisõlt ilmunu leht saa riiklikus kultuurivälläandõs. Vana-Võromaa lugõja saava lehte iks nigu innegi. Teljä saava edespite lehte telli ExpressPosti kaudu. Lehetoimõndus jääs Võrolõ. Lehe päätoimõndaja võtt Kultuurileht tüüle konkursiga. Uma Leht tull’ vällä aastal 2000, välläandja oll’ AS Põlva Koit. 2004. aastast [...]


Tsiatembolõ panti käsi ette

Aol, ku rahvas om mugu inämb murrõn tuu peräst, et uma riik kurnas mi umma maad ja luudust, om hää kuulda, ku mõnõlõ tsiatembolõ ka käsi ette pandas. Kittüs keskkunnaammõtilõ julgusõ iist tetä Eestin edimäne sääne otsus ja tunnista nipimeistrist lumbikaibja «lump» iks kaivandusõs, mille päätsiht paistus ollõv vällä kaivõdu liiva ja ruusaga ärri tetä. [...]


Raudsepä Vambola ja Agnessa: Koorastõn om eski uma Šveits!

Kanepi kihlkunna Koorastõ külä om külh väigokõnõ, no tuu kotsilõ sai valmis joba tõnõ raamat. Päält 500aastadsõst küläst kirot’ majandusprofessor ja kodo-uurja Raudsepä Vambola (75), kiä sääl eläs. Koorastõ om timä naasõ Agnessa (75) kodokotus ja naanõ oll’ ka raamadu kokkosäädmise man abis. Ku pall’o aoluu-uurja istva päämidselt arhiivin ja tuhnva papridõ seen, sis sa [...]


Nuur talopere: maal ikäv ei nakka!

«Joba kadonu vanaimä ütel’, et sa piät maalõ jäämä, põllumiis om põlinõ rikas,» kõnõlõs Ilvese Alari (26), kiä uma kaasa Samsonova Liljaga (26) Orava vallan Oro külän maaello vahtsõs luu. Nuuri talol om nii 300 hektärit põllumaad ja seo süküs tulõ joba ütsäs vilävõtt. «Pinda võissi rohkõmb olla, a saat ka olõmaholõvat maad parõmbilõ är [...]


Navi küläst peri Käose Karel hüpäs’ modelli-ilma

Tunnustõt miismodellindüse veebiaokiri Malemodels Scene pand kaemisõs vällä pildiria, mille pääl näütäs hinnäst Navilt peri Käose Karel (21). «Ollimi üten piltnigu Straathofi Connoriga rõõmsa ja uhkõ, ku aokiri noid pilte avaldamisõs küsse,» seletäs Karel esi. «Pildi olli tettü mullõ modellimapi ja mu sõbral Connoril (Hollandi juuriga Kanada nuurmiis, modell ja piltnik – L. E.) piltnigumapi [...]


Üüse järekõrda…

Parhilla ei kujoda inämb ette, et üte raamadu ostmisõs piät mitu tunni järekõrran saisma, viimä 20 kg vannapapõrd vai ostma üten poliitilist kirändüst (nt kongressi matõrjali). Seo pildi pääl om kooliopilaisi jaos mõtõldu tiidüsraamadu ENEKE saba 1983. aasta keväjä Lenini (parhilla Jüri) uulidsa pääl. Saba küünüs pangamaja nukast raamadupoodini (parhilladsõ Leeri lillipoodini). ENEKE (1982–1986) oll’ [...]


Tekke eräeloministeeriüm!

USA presidendi Trumpi juhtkund kuulut’ tühäs ettekirotusõ osariikele, mille perrä võiva transsuulidsõ tudõngi valli peldikut ja rõivilõ pandmisõ ruumi tuu perrä, kumma nä esi hindä meelest omma, mehe vai naasõ, and’ teedä Briti rahvusringhääling BBC. Tegemist oll’ nn Obama transsuuliidsi vetsupruukmisõ määrüsega ja Trump tekk’ seon as’an mu meelest õigõ otsussõ. Ütspäiv arvas kiäki, et [...]


Hambajant

Elli paarkümmend aastat tagasi Antslan Oru uulitsõ üürimajan. Tuu oll’ sääne vanaaignõ elämine. Hoovi pääl oll’ suur pikk hoonõ, kon olli rian sann, ait, laut ja määnegi kuur kah. Sanna nuka takan oll’ välipeldik. Mullõ miildü sääl istõn lehte lugõdõ vai ust vallalõ hoitõn uibuaida vahti. Aga nii es saa egä kõrd tetä. Naabri maja [...]


Lämmä keededü muna

Taa lugu juhtu nii umbõs 50 aastaigu tagasi, ku enämbüisi bussiga sõidõti ja väikeisi autuid oll’ mõnõl ütsikul. Tii olli talvõl ilmast ilma nilbõ vai kinni tuisanu. Talvõkummõst es olõ mi riigin viil kiäki muiduki kuuldanugi. Ku bussijuht pelläs’, et ta rahva kraavi aja ja peräst mõnõlõ sõitjalõ viil haigusõraha masma peat, võisõ ta poolõ [...]


Vastlapäävä avvuhind

Ellimi tuukõrd Sõprusõ kolhoosin. Sääl peeti kolhoosirahvalõ iks pidusiid ja võistluisi. Oll’ 1986. vai 1987. aasta vastlapäiv. Pitu peeti vanan Tsäpsi koolimajan, liulaskminõ oll’ kolhoosikontori takan korgõ mäe otsan. Kõik saiva kelguga alla sõita. Kõgõ pikõmba liu pääavvuhind oll’ põrsas. Juhtu nii, et sõidu võitsõ mu meheveli Valmer. Midä tetä? Ellimi mehevelega saman ridaelamun, kon [...]


Tõmbat saina maha!

Mi külän elli üts eluaignõ poissmiis kuun uma imäga, tuu oll’ suur ja tukõv naistõrahvas. Poig tükse hinnäst iks kavvõmbas kõrtsi manu unõtama, ku imäle miiltmüüdä oll’. Ütskõrd kisksõ päiv jo õdakulõ, a poiga jäl kotun es olõ. Imä kaksas’ söämetävvega pojalõ kõrtsi manu perrä. Imä vansõ kõgõ kõrtsirahva iin pojal näo täüs ja kupat’ [...]


Tossu Tilda pajatusõ

Kaarakülbmine keldsä pääle Ütskõrd Vinne aigu pidi rajoonilehe kokkosäädjä parteikomiteehte kuunolõkilõ minemä. «Tulõ õkva tagasi!» hõigas’ tä viil inne minekit. Tunni lätsi, a miist ei koskil. Kats keeletoimõndajat, noorõmb ja vanõmb, olli joba murrõn, kuis leht valmis saa. Vanõmb ütel’ sis noorõlõ: «Teeme esi lehe valmis, inne küländ nättü, kuis tuu asi käü!» Lehe kokkosäädmise [...]


Uma Lehe päätoimõndaja konkurss

SA Kultuurileht kuulutas vällä konkursi Uma Lehe päätoimõndaja kotussõ pääle kooni viies aastas, tüü nakkas pääle 1.04.2017. Päätoimõndaja tüü om aolehe sisulinõ toimõndaminõ ja toimõndusõ tüükõrraldusõ juhtminõ. Kandidiiri saa sis, ku om olõman: võro keele mõistminõ nii sõnan ku kirän; Vana-Võromaa kultuuri, aoluu ja seoilma-ao hää tundmine. Tüükotus: Võro liin Konkursist ossa võtmisõs pallõmi saata: [...]